1997.gada augusta` uz Eiropas kontinenta austumdal`u sava` pirmaja` koncertcel'ojuma' deva`s divas angl`u grupas: BOWLING BOY (N`u`ka`sla) un RAY SPEEDWAY AND THE DEVILS OF PACE (Norvic`a). Latvija` un Lietuva` vin`i koncertus spe`le`ja kopa` ar Ri`gas grupu SIRKE, Baltkrievija` - vieni. Par godu s`ai tu`rei Ri`gas leibls TORNIS Rec. izdeva BOVLING BOI (ar ta`du nosaukumu grupa prezente`ja`s Latvija`) kaseti "Fe`nikss Oiler". Zema`k fragmenti no intervija`m ar BOWLING BOY un RAY SPEEDWAY AND THE DEVILS OF PACE (Valmiera` interve`ja j.d.)
 
 

  

(Iain, Mog, John)

 

I: Atrasties i`sta` underground ir l`oti, l`oti, l`oti gru`ti. Pieme`ram, l`oti gru`ti ir pas`iem izlaist un pa`rdot savus ierakstus. Tu vari uztaisi`t savu kaseti, bet cilve`kiem Anglija` nepati`k kasetes, vin`i daudz labpra`ta`k pe`rk vinilu vai cd. Vairums underground cilve`ku joproja`m mi`l vinila plates. N`u`ka`slas RED MONKEY, SPRAYDOG ir izlikus`i savus 7".

J: Ja tu spe`le` prasmi`gu punk/hc, tu vari to mieri`gi dari`t. Es zinu diezgan vienka`rs`u punk/hc grupu CHOOPER, kaut kas li`dzi`gs ka` SNUFF vai varbu`t LEATHERFACE, un vin`i tu`re`ja Japa`na`! Jo kad tu pasaki: "Me`s spe`le`jam punk/hc", cilve`ki uzreiz zina ka` tas skan un kas sagaida`ms, un pasaule` ir izveidojies diezgan liels punk/hc "ti`kls". Bet prieks` ta`da`m grupa`m ka BOWLING BOY... Kad cilve`ki mums vaica`, ka`du mu`ziku spe`le`jam, me`s nezinam ko atbilde`t! Gru`ts jauta`jums. Me`s me`g`inam pateikt, bet neesam pa`rliecina`ti, ka varam to parezi pateikt...

J.D.: Varbu`t par pla`nie, kontraktiem?

J: uuuuuuu`u`u`... Personi`gi man pati`k ideja visu dari`t pas`iem, pature`t visu kontroli sava`s roka`s. Bet, protams, ja ka`ds leibls pieda`va`sies izlaist mu`su cd, gan jau me`s teiktu "ja`". Vieni`gais, ja vin`i mums atsta`j "pilnu ma`ksliniecisko bri`vi`bu".

J.D.: Vai jums ir daz`a`das muzika`la`s gaumes?

J: Ne pa`ra`k, bet mums ir daz`a`das i`pas`a`s mi`lesti`bas. Man i`pas`i pati`k troks`n`aina`s improviza`cijas un l`oti LO-FI grupas, ka` agri`nie SONIC YOUTH un DEAD C, ari` ta`das lietas ka` JOHN ZORN, ekstrema`lais dz`ezs, ko varbu`t Mog neklausa`s tik daudz.

I: Es diezgan daudz klausos dance music, hip hop, rap, techno, ari` g`ita`rmu`ziku, es pats spe`le`ju g`ita`ru. Ta` ka` mu`zika ko klausos un ko pats spe`le`ju var krietni ats`k`irties. Ta`pe`c varbu`t mu`su mu`zika izklausa`s mazliet sava`da`k neka` ta` g`ita`rmu`zika kuru pats klausos. Ar BOWLING BOY me`s varam dari`t ko me`s gribam, mums nav ja`skan ka` vienai noteiktai lietai - ja me`s gribam spe`le`t klusus dziesmu, me`s vara, ja me`s gribam hard core, me`s varam, vai blu`zu, vai dzezu... Me`s varam spe`e`tko gribam, me`s negribam skane`t ka` viena lieta.

J.D.: Lu`dzu pasta`stiet par N`u`ka`slas underground sce`nu!

J: Ja`, es doma`ju ta` paties`a`m ir l`oti laba, viena no laba`aja`m Anglija`, bet ta` paliek arvien slikta`ka, viss Anglija` paliek slikta`ks. Mums ir viens galvenais underground leibls kam nosaukums SLAMPT ORGANIZATION. Vin`i izdod plates, kasetes, taisa koncertus, vin`iem ir labi kontakti ar Amerikas underground. Man l`oti pati`k vin`u attieksme.

I: Vin`u attieksme ir lieliska, vin`i absolu`ti nav ieinterese`ti nauda`, vin`i tikai ve`a`s izdot ierakstus un atbalst`t grupas kuras vin`iem pati`k.

J: AVACADO BABY bija vin`u agri`a` grupa, tagad RED MONKEY.

I: Brilianta grupa, es to mi`lu! KODIAK ir ve`l viena laba grupa, agra`k ta` saua`s CRANE un spe`le`ja kopa` ar FUGAZI vin`u Anglijas koncertcel1ojuma`. Es neesmu pa`ra`k dzil`i ies`a` mu`zika` ko izliek SLAMPT, bet es patiesi respekte`ju vin`us un vin`u attieksmi. Me`s spe`le`jam koncertus ar vin`u grupa`m un vin`i ir lieliski cilve`ki.

J: N`u`ka`sla` ve`l ir cilve`ki kuri vienme`r pali`dz organize`t koncertus un ir mu`su draugi, no grupa`m SPINACH, MEREDITH (izjukus`as), SPRAYDOG.

I: Es doma`ju, N`u`ka`sla` daudz popula`ra`ka ir dance music, l`oti daudz cilve`ku iet uz ta`diem klubiem.

 

 

RAY SPEEDWAY AND THE DEVILS OF PACE (Luke, Marc, John)

 

J.D.: Es saprotu, ka RAY SPEEDWAY nav ju`su pamatdarbs?

J: Tas vispa`r nav darbs, me`s par to nesan`emam naudu. Es esmu da`rznieks.

L: Es stra`da`ju pilse`tas biroja` kas pali`dz bezpajumtniekiem.

M: Es esmu gleznos`anas students, piepelnos ka` melnstra`dnieks.

J.D.: Cik biez`i ju`s Anglija` esat spe`le`jus`i koncertus?

J: L`oti maz. Me`s labpra`t spe`le`tu vaira`k, bet lielo atta`lumu de`l`(vin`i katrs dzi`vo cita` valsts dal`a`, - J.D.) me`s to nevaram atl`auties. Katra` zin`a` s`is cel`ojums mums ir l`oti ve`rti`gs, jo lai ari` me`s ka` grupa kopa` esam jau ka`dus piecus gadus, mums nekad nav bijis ja`spe`le` tik daudz koncertu vienlaici`gi. Me`s tagad daudz ma`camies.

J.D.: Vai s`i` jums ir pirma` reize a`rpus Anglijas?

L: Ja`, vieni`gais es divu gadu vecuma` esmu bijis a`rpus Anglijas.

J.D.: Es pien`emu, ka RAY SPEEDWAY nav ju`su pirma` grupa.

J: Es sa`ku viena` grupa` ar Iain no THE BOWLING BOY 1989.gada`, ta` grupa saua`s THE REPLICAS (tai bija John Peel Session un ta` atbalsti`ja THE WEDDING PRESENT viena` koncertce`ojuma`, - J.D.).

L: Pirms s`i`s grupas es biju vaira`ka`s kuras ta` ari` nespe`ja neko pabeit, ta`di neirotiski cilve`ki tie bija. Ar s`iem ir laba`k, nav tik daudz ja`ci`na`s.

M: Mana pirma` grupa bija - tikai Luke un es, un bungmas`i`na. Me`s aksti`ja`m dziesmas mana` ma`ja`, bet tad salu`za bungmas`i`na un me`s nole`ma`m, ka John (bundzinieks) bu`s le`ta`ks ka` jauna bungmas`i`na.

J.D.: Ka` ju`s ierakstiet savas dziesmas?

L: Mums ir c`etrcelin`u kases`u magnetofons, un me`s parasti ierakstamies lauku ma`ja`s pie John.

J.D.: Vai jums ir li`dzi`gas muzika`la`s gaumes? Vai ats`k`iri`gas...

L: L`oti!

M: Man nav muzika`la`s gaumes.

L: Ta` ir taisni`ba.

M: Tiem diviem ir gaume, un vin`i man pasaka...

L: ... me`s saka`m: "Marc, s`is albu`ms ir labs, ej un to nope`rc!"

J.D.: Par pieme`ru?

J: THE FALL, WOLFHOUNDS, LEE PERRY, THE WEDDING PRESENT, GENE VINCENT, ska, dub...

M: FRANK SINATRA.

L: Sa`kuma` klausi`jos heavy metal, jo te`vs to klausi`ja`s kad augu, tad sa`kuklausi`ties daudz g`ita`rbendu, ka` THE SMITHS, WOLFHOUNDS, THE FALL, THE WEDDING PRESENT, ari` lietas ko mans te`vs joproa`m klausa`s, piem. NEIL YOUNG, agri`no rokenrolu - GENE VINCENT, JERRY LEE LEWIS, ELVISA pirma`s lietas...

J.D.: Jums pati`k mu`sdienu amerika`n`u mu`zika?

J: Man patika amerika`n`u hard core - FUGAZI, fIREHOUSE, MINUTEMEN. Es mu`ziku n`emu no John Peel, ari` Andy Kershaw radioprogramma`m, un es biez`i pat nepiefikse`ju kas ta` par grupu kas man pati`k. SEBADOH man l`oti iepatika`s...

M: No John Peel man pati`k jungle un elektroniska` mu`zika ko vin`s` spe`le`.

L: WEEN. Amerika`n`u grupa.

J.D.: PAVEMENT?

L: Es dodu prieks`roku THE FALL. Es vare`tu pirkt THE FALL un PAVEMENT paltes, bet s nope`rku tikai THE FALL un ietaupu 10 ma`rcin`as, un... samaksa`ju i`ri.

J: PAVEMENT ir lieliska koncertos. SONIC YOUTH...

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

ja vçlaties aizrakstît grupâm un pateikt, ka jums patîk viòu mûzika vai ka vçlçtos to dzirdçt, lûdzu rakstiet tâm:

 

BOWLING BOY:
c/o JOHN HEDLEY
15 Hill Rise
Trowell
Nottingham
NG9 3PE
ENGLAND
Tel. ++ 44 (0)1159 326890
 
RAY SPEEDWAY AND THE DEVILS OF PACE
c/o John Whitmore
38 Eade Road
Norwich
NR3 3EJ
ENGLAND
 
 

 

ja vçlaties viòu mûziku, no TORNIS MAILORDER var nopirkt ðâdas kasetes ar ðîm grupâm:
 

BOVLING BOI "Fçnikss Oiler" (Tornis)…Ls 1.16
BOWLING BOY + SIRKE 603 + RAY SPEEDWAY AND THE DEVILS OF PACE “Tour 1997” (Velo)… Ls1.36

 

"TORÒA MAILORDER (pasta veikala)" adrese:

 

TORNIS Rec.
c/o JÂNIM DAUGAVIETIM
a/k 35
Rîga-55
LATVIJA
 
http://www.rdvp.lv/tornis/
daugavietis@hotmail.com
 
skatat grupu lapas Internetâ:
RSDOP uz Toròa lapas (angliski)
BOWLING BOY uz Toròa lapas (angliski / latviski), personîgâ lapa
informâcija par BOWLING BOY, RSDOP, SIRKE, SARKANAIS OKTOBRIS Rietumeiropas koncertceïojumu 1998.gada oktobrî
 
atpakaï uz "T.O" indeksiem